Nowelizacja p.w.p z 16 X 2019

Nowelizacja p.w.p z 16 października 2019 r. – szybki przegląd zmian okiem dr Arkadiusza Michalaka z IP Centrum.

Kolejna zmiana do p.w.p. za nami. Po znakach towarowych, teraz mamy nowelę dotyczącą kilku aspektów p.w.p., z których część interesuje głównie rzeczników, ale są też części interesujące i znaczące dla prawników.

Prawnicy muszą zwrócić uwagę na dwie kwestie: rozbicie roszczeń przedprocesowych na: roszczenie o zabezpieczenie dowodów i roszczenie informacyjne oraz przyznanie im uprawnień do zgłaszania wzorów przemysłowych.

Rzeczników interesują zmiany w prawie patentowym, nowe definicja wzoru użytkowego oraz nowe instytucje np. międzynarodowe poszukiwanie czy procedura ograniczenia praw z patentu oraz wyjęcie spod kognicji kolegiów orzekających ds. spornych spraw sprzeciwowych dot. projektów wynalazczych.

Generalna charakterystyka noweli- raczej korekta niż rewolucja

Nowela nie jest rewolucyjna, raczej koryguje pewne rozwiązania czy dostosowuje pojęcia do Konwencji o Patencie europejskim, więc nie wywraca dotychczasowego systemu (przynajmniej tak się na pierwszy rzut oka wydaje). Na pewno nie jest to najważniejsza nowela, a poprzednie nowelizacje p.w.p. były znaczniejsze zarówno pod względem objętości, jak i ich znaczenia dla systemu własności przemysłowej.

Nowe instytucje- jest ich kilka

Nowe instytucje wprowadzane przez nowelę to: poszukiwanie międzynarodowe dla wynalazków, organicznie prawa z patentu, rozpatrywanie sprzeciwów nie przez kolegia tylko przez eksperta lub zespół ekspertów. Poniżej omówienie zmian.

Rozszerzenie uprawnień radców i adwokatów w postępowaniu zgłoszeniowym na wzory i oznaczenia geograficzne

Nowela kontynuuje rozszerzanie uprawnień radców i adwokatów w postępowaniu przed UP RP. Po znakach towarowych, radcy i adwokaci uzyskują uprawnienie do dokonywania zgłoszeń wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych (to akurat w praktyce nie ma znaczenia). Oznacza to, że monopolem rzeczniowskim objęte jest już tylko zgłaszanie wynalazków.

Zmiany prawne zabezpieczenie dowodów przed wszczęciem procesu np. próbek towaru (art. 286 [1] p.w.p.)

Nowela dokonuje rozdzielenia odrębnych roszczeń, tj. roszczenia o zabezpieczenie dowodów w art. 2861 oraz tzw. roszczenia informacyjnego w art. 2862 p.w.p.. Obydwa roszczenia zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w ramach wdrożenia odpowiednio art. 7 i 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Taka systematyka wynika z okoliczności, że są to innego rodzaju roszczenia służące innym celom. Roszczenie o zabezpieczenie dowodów uwzględnia okoliczność, że właściwe przedstawienie, uzyskanie i przechowywanie dowodów jest elementem o pierwszorzędnym znaczeniu dla ewentualnego dalszego ustalenia naruszenia praw własności intelektualnej. Z kolei roszczenie informacyjne ma za zadanie umożliwić pozyskanie dokładnej informacji o pochodzeniu naruszających prawo towarów lub usług, o kanałach ich dystrybucji oraz identyfikacji wszelkich osób trzecich zaangażowanych w naruszenie, w celu dokładnego określenia skali naruszenia praw uprawnionego.

Zmiany w zakresie rozwiązań uważanych za nie wynalazki (art. 28 p.w.p.)- zmiany redakcyjne

W tym zakresie nowelizacja dostosowuje przesłanki uzyskania na wynalazek ochrony patentowej do Konwencji o Patencie Europejskim. Zmiany te mają bardziej charakter doprecyzowująco-redakcyjny, gdyż jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu: „Zmiana w zakresie art. 28 p.w.p. (art. 1 pkt 3 projektu) stanowi ujednolicenie terminologii stosowanej przez Prawo własności przemysłowej z terminologią stosowaną przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich oraz aktów ją rewidujących. Również dodanie ust. 2 stanowi próbę ujednolicenia przepisów prawa krajowego z przepisami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.”

Zmiany w zakresie konstrukcji opisu i zastrzeżeń patentowych (art. 33 p.w.p)

Zmiana w art. 33 ust. 1 usuwa istotny brak wymogu wskazania w opisie problemu technicznego, który odgrywa kluczową rolę przy ocenie w szczególności poziomu wynalazczego rozwiązania. Ponadto usunięto przesłankę „bezpośredniego oddziaływania na materię”, co ma na celu również ujednolicenie polskiego systemu ochrony patentowej z Konwencją.

Sprawozdanie o stanie techniki do 10 miesięcy do daty zgłoszenia (art. 47 p.w.p.) plus dodanie możliwości sporządzenia przez UP RP poszukiwania międzynarodowego.

Nowelizacja doprecyzowuje w jakim terminie urząd ma nam przesłać sprawozdanie o stanie techniki plus nowa instytucja poszukiwanie międzynarodowe, które umożliwia przeprowadzenie tego typu poszukiwania w odniesieniu do zgłoszenia krajowego dokonanego w krajowym urzędzie patentowym. Poszukiwanie to pozwala na uzyskanie przez zgłaszającego bardziej szczegółowych informacji o stanie techniki niż te otrzymywane w ramach poszukiwania prowadzonego przez urząd krajowy, ponieważ przyjmuje ono zakres międzynarodowy.

Ograniczenie prawa z patentu (art. 89 [1] p.w.p.)

Dodanie art. 891 p.w.p. wprowadza procedurę umożliwiającą zmianę zastrzeżeń patentowych po udzieleniu patentu poprzez ich redukcję. Proponowana zmiana również stanowi próbę ujednolicenia systemu ochrony patentowej w Polsce i systemu ochrony patentowej na podstawie EPC. W celu umożliwienia przedsiębiorcy realizacji strategii defensywnej, w przypadku zakwestionowania ważności patentu, uprawniony z patentu ma możliwość ograniczenia zakresu ochrony przez zmianę dotychczasowego zastrzeżenia niezależnego. W sytuacji skutecznego ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych decyzja o unieważnieniu patentu w zakresie, w jakim patent został unieważniony, wywiera skutek wsteczny, co znaczy, że jest skuteczna od dnia, w którym powstała ochrona patentowa (od daty zgłoszenia).

Zmiana definicji wzoru użytkowego (art. 94 p.w.p)

Tutaj dość ważna zmiana, wzór użytkowy nie musi być już użyteczny, wystarczy by nadawał się do przemysłowego zastosowania. Generalnie ustawodawca stara się poszerzyć katalog wzorów użytkowych wskazując w uzasadnieniu: „Ponadto oczekiwane jest umożliwienie formalnego niezaliczania dotychczas do wzorów użytkowych takich rozwiązań jak: wyroby warstwowe, tkaniny, opatrunki, kable – wytwory, w których istotna jest powtarzalna struktura, mająca fizyczną postać, jednak trudny do zdefiniowania jest jeden z wymiarów, jak np. długość lub szerokość.”

Redukcja uprawnień Kolegium ds. spornych UP RP na rzecz eksperta

Odnośnie sprzeciwów wnoszonych na podstawie art. 246 p.w.p., tj. wobec prawomocnych decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, projekt rezygnuje z ich rozpatrywania przez kolegia orzekające do spraw spornych. W przypadku podniesienia przez uprawnionego zarzutu, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa będzie rozpatrywana w trybie administracyjnym przez wyznaczonego przez Prezesa Urzędu eksperta lub zespole orzekającym ekspertów.

***
Dr Arkadiusz Michalak
rzecznik patentowy
© IP Centrum
www.ipcentrum.pl

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU